Přeskočit na obsah
 

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Dle Zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů má společnost Robertshaw CZ Limited vytvořen interní systém, který zahrnuje:

 • přijímání oznámení o pochybení v souvislosti s výkonem práce nebo odbornou činností (protiprávní jednání),
 • nakládání s přijatým oznámením,
 • ochranu oznamovatele a dalších osob,
 • ochranu informací uvedených v oznámeních,
 • zajištění komunikace s oznamovatelem.

Co znamená Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatele?

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít a současně musí být oznamovatel identifikován. V případě anonymního oznámení přísluší ochrana až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo.

Protiprávní jednání:

 • má znaky trestného činu;
 • má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu a jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč;
 • jinak porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;
 • porušuje jiný právní předpis Evropské unie v daných oblastech (finanční služby, ochrana spotřebitele, ochrana hospodářské soutěže, aj.).

Kdo může být oznamovatelem?

Své podezření může oznámit každá fyzická osoba, která se v souvislosti s prací anebo jinou obdobnou činností pro Robertshaw CZ Limited dozvěděla o protiprávním jednání.

Oznamovatel a další dotčené osoby (zaměstnanci, OSVČ, dobrovolníci, osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž, dodavatelé, aj.) jsou chráněny před odvetným opatřením, tj. jednání/ opomenutí v souvislosti s prací oznamovatele, které mu může způsobit újmu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Z oznamování jsou vyňaty takové informace, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Osoba, která by podala oznámení obsahující některé z uvedených informací, nejen že není chráněna ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, ale může se dopustit přestupku, kárného provinění či dokonce trestného činu.

Ochrany se nemůže domáhat taktéž osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Na koho se můžete obracet?

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA ustanovená pro společnost Robertshaw CZ Limited:

Mgr. Kateřina Vacíková, Bc. Marcela Crhonková

Jak můžete oznámit své podezření?

 1. písemně na adresu:

Robertshaw CZ Limited,

personální oddělení – Mgr. Kateřina Vacíková nebo Bc. Marcela Crhonková

Dlouhá 2152/4, 785 01 Šternberk

korespondenci označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“

nebo e-mailem: katerina.vacikova@robertshaw.com; marcela.crhonkova@robertshaw.com

 1. telefonicky: na tel. +420 587 805 204
 2. osobně-ústně: na základě žádosti v přiměřené lhůtě na ustanovenou PŘÍSLUŠNOU OSOBU

 

Jak bude Vaše oznámení prošetřeno?

Oznamovatel bude vyrozuměn:

 • do 7 dnů (od podání) o přijetí oznámení (písemně, ústně, na žádost osobně)
 • do 30 dnů (od přijetí) písemné vyrozumění o posouzení důvodnosti oznámení (max. 2x prodloužit o dalších 30 dnů)
 • neprodleně po přijetí opatření – pokud je oznámení vyhodnoceno jako důvodné

Soubory ke stažení

Formulář ke stažení pro oznamování protiprávního jednání naleznete zde.

Oznámení protiprávního jednání